Nepleťme tie peniaze do všetkého

[ 3.4.2017, Vladimír Burjan, Dobrá škola]

Iste ste sa už stretli s konštatovaním, že všetko so všetkým súvisí. Toto pseudofilozofické tvr­denie je možno pravdivé, ale je to pravda triviálna, ktorá nás ničím neobohacuje. V súčasných diskusiách o vzdelávaní často zaznieva obdobné podozrivo zovšeobecňujúce tvrdenie, a síce že za všetky problémy v našom školstve môže nedostatočné financovanie. Nielenže to nie je prav­da, ale – a to je ešte horšie – je to mimoriadne kontraproduktívne nastavenie mysle. Je to mindset typu ja nič, ja muzikant. Je to mindset, ktorý učiteľov zbavuje akejkoľvek spoluzodpovednosti za zlé veci, ktoré sa v školách dejú. Je to mindset, ktorý ich nabáda na pasívne čakanie, kým sa financovanie zlepší. Dovtedy nemá zmysel nič robiť, pretože bez peňazí sa nič nedá zmeniť a neskôr, až raz peňazí bude dosť, to vďaka nim všetko začne samo dobre fungovať.


Keď dnes slovenčinárka diktuje žiakom Štúrov životopis, väčšina triedy sa nudí. Ale keď do školstva potečie 6 % HDP, začne ich ten Štúr určite zaujímať. Dnes žiaci nevedia poriadne pracovať s textom, ale keď školy budú mať dosť peňazí na vybudovanie školských knižníc, začnú čítať s porozumením. Nedávno som bol svedkom toho, ako učiteľka povedala žiakom na hodine matematiky nesprávnu definíciu rov­no­bež­ní­ka (nie raz, opakovane). Keď bude lepšie platená, doučí sa to. Dnes mnohí učitelia nepoložia žiakom za celú hodinu ani jedinú hlbšiu otázku. Pri investíciách do vzdelávania na úrovni 3,8 % HDP nás to ani nemôže prekvapovať.


Dnes naši žiaci dopadajú v testoch PISA pomerne zle. Keby sme ale výrazne navýšili normatív na žiaka... Nuž, keby sme výraz­ne na­výšili normatív, mohli by sme sa pokojne zaradiť medzi krajiny, ktoré investujú do školstva mnohonásobne viac ako Slovensko a napriek tomu v testoch PISA dopadajú rovnako zle ako my alebo ešte horšie.


Samozrejme, že školstvo treba financovať oveľa lepšie ako v súčasnosti. A áno, rozhodne treba zvýšiť učiteľom platy – sám to pri každej možnej príležitosti opakujem. Ibaže z toho nemôžeme robiť conditio sine qua non, kardinálnu otázku, na ktorej stojí a padá úplne všetko ostatné. Tak to jednoducho nie je. Takým prístupom blokujeme a torpédujeme akékoľvek iné kroky a aktivity, ktoré sú potrebné pre zlepšenie situácie vo vzdelávaní.


Rozumiem tomu, že agenda odboro­vých organizácií sa primárne zameriava na financovanie a na mzdy. V ich prípade je to v poriadku, také je ich poslanie. Považujem však za škodu, ak sa aj Slovenská komora učite­ľov čoraz viac profiluje ako ďalšia odborová organizácia. Jej záber by podľa môjho názoru mal byť omnoho širší a zodpovednosť za pôsobenie učiteľského stavu oveľa komplexnejšia. Mávanie výplatnými páskami môže byť dôležité, ale prislú­cha to najmä odborom. SKÚ by mala byť elitou medzi učiteľmi a pôsobiť aj smerom dovnútra. A nepodporovať názor, že za všetky problémy môže nedostatok peňazí. 


Autor je riaditeľom spoločnosti EXAM testing a šéfredaktorom časopisu Dobrá škola.

Článok bol pôvodne uverejnený v časopise Dobrá škola.