Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/

[ 28.2.2017, Zuzana Zimenová, Vláda a reforma]

Navrhujeme, aby poskytovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie potrebného počtu asistentov učiteľov v školách nebolo iba možnosťou, ale aby boli finančné prostriedky na asistentov školám poskytované v plnej výške v podobe nároku. 

Učitelia potrebujú pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pomoc asistentov. Bez podpory potrebného počtu asistentov nemôžu deti so zdravotným znevýhodnením, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ani deti s nadaním v školách optimálne napredovať v učení sa a mať dobré vzdelávacie výsledky.

V školskom roku 2017/2018 požiadali školy o pridelenie finančných prostriedkov na celkovo 3903 asistentov učiteľa. Z požadovaného počtu ministerstvo v súčasnosti financuje iba 1710 asistentov, teda menej ako polovicu. Na zaplatenie zvyšného počtu dnes chýba 19 815 948 eur.

Z dôvodu nedostatku finančných zdrojov ministerstvo školstva rezignovalo v navrhovanej novele zákona o financovaní vzdelávania na zásadnejšie systémové zmeny, vďaka ktorým by školy získali záruku, že ich žiadostiam o potrebný počet asistentov bude v budúcnosti v plnom rozsahu vyhovené.  Túto skutočnosť považujeme za problém, ktorý je potrebné neodkladne riešiť.

Návrh na zmeny vo financovaní školstva obsahuje viacero pozitívnych opatrení, ako napr. posun termínu predkladania žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov na asistentov na skorší dátum, vďaka čomu bude možné zabezpečiť asistentov v školách včas. Avšak neriešenie kritickej situácie v školách, spôsobenej nedostatočným počtom asistentov, považujeme za veľkú prekážku v poskytovaní kvalitného vzdelávania čoraz väčšej skupine detí, a teda za vážny nedostatok predkladaného návrhu na zmenu zákona. 

Zároveň žiadame ministerstvo financií, aby bezodkladne riešilo kritickú finančnú situáciu v školstve a aby poskytlo potrebné zdroje na uspokojenie všetkých žiadostí škôl o zabezpečenie financií na potrebný počet asistentov učiteľa, pretože len tak môžu učitelia pomôcť našim deťom rozvinúť potenciál, začleniť sa do vzdelávania, získať kvalitné vedomosti a zručnosti a žiť plnohodnotný život.


Návrh zákona:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/954

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr vo štvrtok 23. februára 2017.


Iniciátori hromadnej pripomienky:
Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR
Katarína Mažárová, Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, o.z.
Ľudmila Belinová, Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, o.z.
Jana Lowinski, Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, o.z.
Martin Dvorecký, Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, o.z.
Ondrej Dostál, poslanec NR SR, OKS
Mária Tomáško, Baobab o.z., matka dieťaťa so zdravotným postihnutím
Peter Dráľ, Nové školstvo
Veronika Adamčíková, pedagóg, SOVA - občianske združenie na podporu nadaných detí
Viera Dubačová, poslankyňa NR SR
Elena Kriglerová Gallová, Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)
Jarmila Lajčáková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)
Simona Petrík, poslankyňa NR SR 
Martina Kubánová, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
Irena Bihariová, právnička, Ľudia proti rasizmu
Vladimír Dolinay, Krajanský inštitút (projekt Kalab) a miestny poslanec Bratislava - Petržalka
Katarína Macháčková, poslankyňa NR SR
Vlado Rafael, eduRoma
Andrea Cocherová, Nadácia Orange
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Miroslav Beblavý, poslanec NR SR
Vladimír Špánik, Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)
Renáta Králiková, projekt To dá rozum
Miroslava Hapalová, projekt To dá rozum

Hromadná pripomienka verejnosti k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Rezortné číslo: 2017-463-56AA


1. Zabezpečenie financií pre asistentov

V čl. I v bode 11 navrhujeme v § 4a ods. 1 nahradiť slová „môže prideliť“ slovom „pridelí“.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:
Navrhujeme, aby poskytovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie potrebného počtu asistentov učiteľov v školách bolo pre školy nárokovateľné a nebolo iba možnosťou, závislou od momentálnej finančnej situácie ministerstva školstva.


2. Ponechanie asistentov pre deti s nadaním

V čl. I v bode 11 navrhujeme v § 4a v názve paragrafu a vo všetkých odsekoch doplniť za slová „so zdravotným znevýhodnením“ slová „alebo s nadaním“.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:
Navrhujeme, aby nebola zo zákona vypustená možnosť pre školy žiadať o finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov s nadaním. Títo žiaci potrebujú pri rozvoji individuálneho potenciálu podobne individualizovanú podporu ako žiaci so zdravotným znevýhodnením.

***

Obe pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky.