Základné školy

[ 23.7.2008, Martin Kríž, Archív]

Základné školy v SR spadajú do kompetencie Sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva SR – informácie nájdete tu.

Činnosť základných škôl sa riadi všeobecne záväznými predpismi, ktorých zoznam nájdete tu. Metodické pokyny a usmernenia v oblasti základného vzdelávania a výchovy nájdete tu.

Obsah vzdelávania v základných školách je určený učebnými plánmi, učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi, ktoré vypracúva výskumno-vývojové pracovisko rezortu školstva, kzotým je Štátny pedagogický ústav. Všetky spomínané pedagogické dokumenty sú k dispozícii tu a tu.

Metodický servis pre učiteľov majú zabezpečovať Metodicko-pedagogické centrá:

Množstvo vzdelávacích a metodických podujatí pre školy však organizujú aj mimovládne neziskové organizácie s rôznym zameraním.

Zoznam všetkých základných škôl aj s ich kontaktnými údajmi môžete získať tu.