Zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity

[ 16.3.2010, Ondrej Kaščák, Archív]

13. ročník vedeckého online časopisu Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, séria D – Vedy o výchove a vzdelávaní, vychádza v gescii novej medzinárodnej redakčnej rady, ktorej konštituovanie bolo podriadené cieľu budovať vedecký kredit časopisu a rozšíriť jeho akademickú čitateľskú základňu (dostupné vo formáte PDF tu).

Aj z tohto dôvodu došlo k zavedeniu rubrík, v aktuálnom ročníku rubrík Na aktuálnu tému, Teória a výskum gramotnosti, Koncepcie učenia a vyučovania a rubriky Recenzie.

Aktuálnu a výrazne medializovanú tému predstavuje v súčasnosti proces experimentálneho overovania alternatívnych škôl, konkrétne Waldorfskej školy v Bratislave, pričom na problémy overovania, ale aj na zásadné koncepčné a ideologické problémy poukazuje príspevok O. Kaščáka, B. Pupalu a Z. Humajovej – Zimenovej (viac nájdete tu).

V rubrike Teória a výskum gramotnosti sa dva príspevky venujú prírodovednej gramotnosti (v empirickej štúdii I. Vaculovej sa rozpracováva problematika procesu osvojovania fyzikálnych spôsobilostí žiakov, príspevok I. Matejovičovej sa zameriava na problematizáciu základných schopností vedeckej práce u detí mladšieho školského veku) a prehľadová štúdia J. Magulovej je situovaná do oblasti jazykovej gramotnosti a lokalizuje sa v problematike dimenzií procesu čítania a jeho premenných.

Rubriku Koncepcie učenia a vyučovania nasycujú dve na seba nadväzujúce state Z. Petrovej rozvíjajúce didaktické súvislosti sociokognitívnej teórie L. S. Vygotského, najmä vo vzťahu ku konceptu tzv. lešení na vyučovaní a ku konceptu tzv. mediovaného učenia.

Časopis uzatvárajú štyri recenzie aktuálnych publikácií z česko-slovenského pedagogického prostredia.

Nová podoba a štruktúra pedagogického radu časopisu Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis vytvárajú mostík k vznikajúcemu novému tlačenému slovenskému vedeckému periodiku s názvom Pedagogický časopis, ktorý by sa mal predstaviť už tento rok a ktorý má ambíciu stať sa prestížnym pedagogickým vedeckým médiom (viac o Pedagogickom časopise nájdete tu).


Zborník Pdf TU - rok 2009 nájdete tu.

Zborník Pdf TU - rok 2008 nájdete tu.

Zborník Pdf TU - rok 2007 nájdete tu.

Zborník Pdf TU - rok 2006 nájdete tu.

Zborník Pdf TU - rok 2005 nájdete tu.

Zborník Pdf TU - rok 2004 nájdete tu.

Zborník Pdf TU - rok 2003 nájdete tu.