Pedagogický časopis

[ 16.3.2010, Archív]

Pedagogický časopis / Journal of Pedagogy je recenzovaný vedecký časopis vydávaný Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave.

Predmetom záujmu je najmä školské vzdelávanie v širších sociokultúrnych súvislostiach s reflektovaním vzťahu medzi vzdelávacou politikou a vzdelávacou praxou a s dôrazom na prezentovanie originálnych pohľadov na aktuálne kontroverzie v pedagogickom sektore. Dosahy na školský život môžu byť tematizované tak v teoretických ako aj výskumných štúdiách. Pedagogický časopis / Journal of Pedagogy preferuje publikovanie výskumných štúdií integratívneho charakteru, hĺbkových konceptuálnych analýz školovania a taktiež originálnych štúdií obsahujúcich empirické údaje o školských a triednych procesoch.

V redakčnej rade časopisu sú zastúpení i ľudia spätí s Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika, ktorý prevádzkuje portál noveskolstvo.sk.

Viac nájdete na adrese pdfweb.truni.sk/jop.