ŠPÚ: Kurikulárna transformácia pre stredné školy

[ 18.7.2008, Archív]

Projekt Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ), ktorého cieľom bolo priniesť do vzdelávania na strednej škole novú kvalitu. Vzhľadom na zameranie ústavu sa projekt týkal len všeobecnovzdelávacej zložky, nie odborných predmetov. V projekte nešlo len o inováciu obsahu vzdelávania, či o jednoduchú redukciu faktografického učiva. Súčasťou bola najmä:

1. Dvojúrovňová tvorba vzdelávacích programov

2. Štandardy namiesto tematických celkov


Viac o projekte sa dočítate tu.

Vlastnú stránku projektu Kurikulárna transformácia nájdete tu.