Myslím ekonomicky

[ 15.3.2007, Archív]

Image„Myslím ekonomicky“ je alternatívny vzdelávací projekt, ktorého usporiadateľom je týždenník TREND.

Na stredných školách iniciuje realizáciu pravidelných diskusných klubov. Jednotlivé stretnutia diskusných klubov sú orientované ekonomickými témami. Študenti si prostredníctvom diskusií, diskusných hier, analýzy a interpretácie textov prakticky znázorňujú obsah základných ekonomických pojmov. Technické termíny ekonomickej vedy rozoberajú prirodzeným jazykom za pomoci učiteľa – moderátora.

Ciele projektu

Primárnym cieľom realizácie takýchto klubov na školách bude podpora samostatného a tvorivého myslenia študentov. Sekundárnym cieľom projektu je zmena tradičnej role učiteľa.

Projekt má napomáhať pedagógom rozvíjať u študentov tie kľúčové kompetencie, ktoré im výrazne uľahčia vstup a pohyb na trhu práce, resp. ich lepšie pripraví na štúdium na vysokej škole (kreativita, samostatné myslenie, zodpovednosť, sebavedomie, spolupráca; komunikačné zručnosti apod.).

Z pedagogického hľadiska je projekt postavený na metódach zážitkového učenia. Dôležitou súčasťou projektu je jeho e-learningový rozmer.

V školskom roku 2008/2009 bude projekt „Myslím ekonomicky“ dobrovoľnou aktivitou študentov v rámci mimoškolskej činnosti. V ďalších ročníkoch by sa mal dostať do ponuky nepovinne voliteľných predmetov.

Viac informácií o projekte hľadajte tu.